Regulamin

REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻARACH

 1. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00.
 2. Uczniowie przychodzą nie później niż 5 minut przed rozpoczęciem lekcji.
 3. W czasie trwania zajęć lekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły.
 4. Uczniowie dojeżdżający po zakończeniu zajęć przebywają w świetlicy szkolnej.
 5. Uczniowie, którzy przychodzą do szkoły wcześniej, przebywają na terenie szkoły.
 6. Obowiązuje obuwie zmienne w czasie jesienno – zimowym.

Zasady korzystania z pomieszczeń lekcyjnych:

 1. W trakcie lekcji zachowujemy się zgodnie z zasadami ustalonego z nauczycielem kontraktu.
 2. Po skończonej lekcji zostawiamy po sobie porządek, odpowiadamy za stan sprzętu szkolnego (nie niszczymy ławek, krzeseł).
 3. Zabrania się pozostawiania uczniów w gabinetach lekcyjnych bez opieki nauczyciela.

Zasady zachowania na korytarzu szkolnym, schodach:

 1. Poruszamy się po korytarzach szkolnych stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa.
 2. Korzystamy z ławek i stolików zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Dbamy o porządek, śmieci wyrzucamy do kosza.
 4. Po schodach schodzimy spokojnie.
 5. Po dzwonku ustawiamy się przed salą lekcyjną.
 6. Nie opuszczamy terenu szkoły bez pozwolenia.
 7. Korzystamy z toalet i umywalek zgodnie z ich przeznaczeniem zachowując powszechnie znane i obowiązujące zasady higieny.

Unikamy:

 • opierania się o ściany z założonym plecakiem, pisania i rysowania po ścianach, siadania na parapetach i kaloryferach, na schodach, wychylania się z okien, przebywania bez potrzeby w toaletach, wciągania do nich koleżanek / kolegów.

Zasady zwolnienia uczniów z zajęć lekcyjnych:

 1. Zwolnienie ucznia z jednej lub kilku lekcji może dokonać rodzic/prawny opiekun osobiście lub pisemnie.
 2. W nagłych przypadkach (np. złe samopoczucie ucznia) zawiadamiani są rodzice/prawni opiekunowie. Jeśli wymaga tego sytuacja, odbierają dziecko osobiście.
 3. Pozostawienie ucznia w Żarach po konkursach, zawodach i innych imprezach może nastąpić tylko na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów (dotyczy uczniów Gimnazjum).

Zasady korzystania z szafek szkolnych:

 1. Począwszy od klas II szkoły podstawowej każdemu uczniowi przydzielona zostaje szafka skrytkowo-ubraniowa, do której uczeń posiada klucz. Przechowuje w niej odzież, podręczniki i przybory szkolne. Zapasowe klucze do szafek znajdują się w sekretariacie.
 2. Zabrania się przechowywania w szafkach artykułów spożywczych oraz przedmiotów niebezpiecznych.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za drogocenne przedmioty oraz okrycia wierzchnie pozostawione bez opieki lub w otwartych szafkach.
 4. Zabrania się niszczenia szafek; malowania, rysowania oraz otwierania szafek innych uczniów.
 5. Za uszkodzenie mienia szkolnego lub własności kolegi uczeń ponosi konsekwencje, a rodzice/prawni opiekunowie odpowiedzialność materialną. Szczegółowe zasady korzystania z szafek określone są w Regulaminie korzystania z szafek skrytkowo-ubraniowych.

Zasady używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

 1. W trakcie pobytu w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (powinny być wyłączone i schowane).
 2. Dopuszcza się możliwość skorzystania z telefonu komórkowego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia.
 3. Zabrania się nagrywania filmów oraz wykonywania zdjęć za pomocą telefonów w związku z ustawą o ochronie wizerunku      i danych osobowych.
 4. Zaginięcie lub kradzież telefonu lub innego urządzenia należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy, a także odpowiednim organom policji.
 5. Naruszenie zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń na terenie szkoły powoduje zabranie ich do „depozytu” w sekretariacie – odbiera je rodzic ucznia / prawny opiekun.

Zasady właściwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników oraz pozostałych uczniów:

 1. Uczeń okazuje szacunek nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły i kolegom.
 2. Przeciwstawia się agresji słownej/fizycznej zgłaszając tego typu zachowania wychowawcy/pedagogowi.
 3. Wysławia się w kulturalny sposób nie używając wulgaryzmów.
 4. Szanuje poglądy i przekonania innych.
 5. Szanuje godność i wolność drugiego człowieka.
 6. Zachowuje tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi, zdrowiu czy życiu.

Wizerunek ucznia:

 1. Strój codzienny:
 • Stosowny do szkoły, nie wyzywający -zakrywający brzuch, dekolt, w stonowanych kolorach.
 • Na lekcjach w-f zgodny z wymaganiami nauczycieli.
 • Bez emblematów negatywnych ideologii i używek (narkotyków, papierosów, alkoholu).
 • Dostosowany do aktualnej pory roku.
 1. Wygląd:
 • Bez makijażu i zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii (długie kolczyki, piercing).
 • Estetyczna fryzura; obowiązuje zakaz farbowania włosów.
 • Czyste ręce i przycięte paznokcie bez lakieru.
 1. Strój galowy:
 • Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązku występowania w stroju uroczystym w dniach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz innych dniach o szczególnie uroczystym charakterze (np. święta narodowe, egzamin zewnętrzny).
 1. W szkole obowiązuje zakaz noszenia czapek oraz „smyczy” na klucze.
 2. Obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie szkoły.
 3. Za łamanie postanowień Regulaminu Zespołu Szkół uczniowie ponoszą konsekwencje przewidziane Statutem Szkoły.